Algemene voorwaarden

Index:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasbaarheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Conformiteit en aanvullende garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachten

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

Deze voorwaarden omvatten:
1. Aanvullende Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen de derde en de ondernemer;

2. Bidperiode: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: In digitale vorm geproduceerde en geleverde gegevens;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die voorziet in de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik voor een op de tijd afgestemd doel mogelijk maakt, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een op afstand georganiseerd marketing systeem, voor de verkoop van producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand, waarbij tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand.

11. Modelformulier voor herroeping: Het Europese modelformulier voor herroeping in bijlage I bij deze voorwaarden. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld indien de consument met betrekking tot zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Cross Potato B.V.
Sportlaan 8
5683 CS Best

KVK-nummer: 75392054
BTW-nummer: NL860264804.B01

Als de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
o  de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

o  de beroepstitel, de plaats in de EU of Europese Economische Ruimte waar deze is verleend;

o  en verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasbaarheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden van de ondernemer kenbaar zijn gemaakt en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden langs elektronische weg zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige bedingen steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor de verantwoording van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden geraadpleegd, uiterlijk bij de levering van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument doorgeven aan een duurzame gegevensdrager:

6. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

8. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

9. De prijs inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; Indien van toepassing, de kosten van aflevering; En de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

10. De voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur;

11. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

12. In geval van een debetstand is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Voor producten:

1. De consument kan een overeenkomst inzake de aankoop van een product gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar verplicht hem niet tot opgave van redenen.

2. De in lid 1 bedoelde termijn gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

3. Indien de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, indien hij de consument vooraf duidelijk heeft geïnformeerd over het bestelproces, een bestelling van meerdere producten met een afwijkende levertijd weigeren.

4. Indien de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de datum waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

5. Bij regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de datum waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager worden geleverd:

1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor niet-materiële levering gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar verplicht hem niet tot opgave van redenen.

2. De in lid 3 bedoelde termijn gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlenging van de termijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op materiële basis zijn geleverd door niet-openbaarmaking van het herroepingsrecht:

1. Indien de ondernemer de consument geen wettelijke informatie over het herroepingsrecht of het model voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

2. Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd aan de consument heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de datum waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de beoordelingsperiode

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitnemen of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen kan hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou moeten doen.

2. De consument is zelf verantwoordelijk voor aantasting van het product als gevolg van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan in lid 1 is toegestaan.

3. De consument is niet aansprakelijk voor beschadiging van het product indien de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de termijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet te gebeuren als de ondernemer het product zelf heeft aangeboden. De consument heeft in ieder geval aan de retourtermijn voldaan als hij het product terugstuurt voordat de termijn is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van terugzending van het product. Indien de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of indien de ondernemer besluit de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument na een uitdrukkelijk verzoek herhaalt dat de dienst of levering van gas, water of elektriciteit niet gereed voor verkoop in een beperkt volume of hoeveelheid aanvangt tijdens de beoordelingsperiode, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat de ondernemer op het moment van herroeping is nagekomen ten opzichte van de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument maakt geen kosten voor de levering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet in een beperkt volume of hoeveelheid gereed zijn voor verkoop of voor de levering van stadsverwarming indien

8. De ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding of het formulier voor herroepingsmodellen heeft verstrekt, of

9. De consument tijdens de bedenktijd niet uitdrukkelijk om de start van de dienst of gas-, water-, elektriciteits- of stadsverwarmingsdienst heeft verzocht.

10. De consument is niet verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke levering van niet-materiële digitale inhoud, mits;

11. Voorafgaand aan de levering heeft hij er niet uitdrukkelijk mee ingestemd vóór het einde van de bedenktijd met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen;

12. Hij bij het verlenen van zijn toestemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen; of

13. De verkoper is in deze verklaring tekortgeschoten

14. De ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


1. Indien de verkoper de melding van de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, zendt hij onverwijld na ontvangst een ontvangstbewijs van deze melding.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten van de ondernemer voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de datum waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer het product zelf aanbiedt, mag hij wachten met terugbetaling totdat hij het product heeft ontvangen of, indien dit eerder is, de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht


De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Onder openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of kan zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Serviceovereenkomsten, na volledige dienstverlening, maar alleen als:

4. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en

5. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst heeft voltooid;

6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7: 500 BW en overeenkomsten inzake personenvervoer

7. Dienstenovereenkomsten tot het verstrekken van accommodatie, voorzien in de overeenkomst, een bepaalde datum of periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;

8. Overeenkomsten betreffende vrijetijdsbesteding, voorzien in de overeenkomst, een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan;

9. Producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;

10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

11. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en na levering worden verzegeld;

12. Producten die door hun aard onherroepelijk met andere producten vermengd zijn;

13. Alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

14. Verzegelde audio-, video- en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken

15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

16. De levering van digitale inhoud anders dan een materiële drager, maar alleen als:

17. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en

18. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

5. Deze voortvloeien uit wettelijke regelingen of bepalingen; of

6. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Conformiteit en aanvullende garantie


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder aanvullende garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens leverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval van tekortkoming in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duur transacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan met het oog op levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten
o  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o  ten minste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft benoemd.

Verlenging:
4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een periode van ten hoogste drie maanden, indien de consument met deze verlengde overeenkomst instemt Einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden in geval van een geregelde maar minder dan eenmaal per maand plaatsvindende levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met een beperkte duur tot de geplande levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8. Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, mag de consument na één jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de looptijd, dan wel bij gebreke van een mededeling binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van consumentenproducten mag van de consument nooit meer dan 50% vooruitbetaling in algemene zin worden verlangd. Bij vooruitbetaling kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument is verplicht om onjuiste of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat hij door de verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, Is niet binnen deze termijn van 14 dagen betaald, dan is het verschuldigde bedrag belast met de wettelijke rente en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van de bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachten


1. De ondernemer beschikt over een bekende klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument moet de ondernemer ten minste 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.